Tagged in

kinh nghiệm nuôi tép cảnh

kinh nghiệm nuôi tép cảnh khi tép mẹ bị chết trong thời gian ấp trứng. Anh em có thể thực hiện cách ấp trứng nhân tạo. Ấp trứng nhân tại là cách lấy trứng chưa được ấp nở đặt ở nơi có nước chảy trong khoảng 20 ngày.