Tagged in

tép cảnh nuôi chung cá otto

tép cảnh nuôi chung cá otto. Cá otto là loài cá dọn bể siêng năng. Được ví như những người lao công chăm chỉ vệ sinh bể xuất sắc nhất. Chúng cũng dễ dàng sống hoà bình, thân thiện. Kích thước miệng của chúng cũng khá nhỏ, không gây ảnh hưởng gì đến tép cảnh.