Tagged in

phân biệt cá ông tiên đực cái

phân biệt cá ông tiên đực cái. Quan sát kỹ phần đầu của cá Thần Tiên đực sẽ có độ cong và tròn hơn cá Thần Tiên cái. Có thể hiểu giống như là chiếc đầu gù lên vậy đó. Trong khi những em cá Thần Tiên cái thì phần đầu thường thẳng bưng.