Tagged in

tép bị đốm trắng

tép bị đốm trắng là do virus Baculovirus gây nên. Nhận biết bằng các dấu hiệu như tép trở nên ăn ít, sức ăn giảm. Thậm chí tép bỏ ăn. Ngoài ra, còn ít hoạt động như trước, thường nằm yên một chỗ và độ nảy yếu.