Tagged in

tép bị đen mang

tép bị đen mang Triệu chứng khi tép bị đen mang là tép cảnh trở nên thụ động hẳn đi. Đặc biệt tép thường trốn trong góc và không thèm ăn… Hướng dẫn anh em khắc phục tình trạng tép bị đen mang.