Tagged in

roseline shark

roseline shark là cá hồng mi Ấn Độ hay cá tên lửa. Cá hồng mi có thể đạt đến kích thước 9 đến 12cm. Trong điều kiện nuôi dưỡng tốt, loài cá này có thể đạt đến chiều dài 15cm. Cá tên lửa có tuổi thọ lên đến 4 hoặc 5 năm.