Tagged in

ấp trứng tép nhân tạo

ấp trứng tép nhân tạo tăng tỉ lệ nở thành công tốt hơn so với thông thường. LỒNG ẤP TRỨNG TÉP THỦY TINH sử dụng dòng thổi oxy để đảo trứng.