Tagged in

red rili shrimp

red rili shrimp đặc biệt sống tốt trong điều kiện nước máy dưới 28 độ C. Độ pH thích hợp: 6. Độ cứng nước 3 – 15. Khi trưởng thành, tép Rili có thể đạt đến kích thước 3cm. Chủ nuôi tép cần lắp đặt thêm hệ thống sục khí oxy và thêm khoáng để giúp tép phát triển khỏe mạnh.