Tagged in

rận nước hồ thủy sinh

rận nước hồ thủy sinh rận nước vốn là loài chân đốt. Đặc tính là chuyên ăn các sinh vật nhỏ và vi thể trong nước. Chúng cũng bị các loài cá hay những sinh vật lớn hơn ăn thịt.