Tagged in

bệnh đường ruột ở cá đĩa

bệnh đường ruột ở cá đĩa làm cá biến ăn chán ăn đẫn đến tử vong. Làm cá khó tiêu hóa phân cá lỏng nhiễm. Sẽ làm cá dần dần suy yếu dẫn đến tử vong.