Tagged in

vi sinh dạng bột

vi sinh dạng bột anh em nuôi cá nuôi tép có thể sử dụng. Thêm các sản phẩm vi sinh dạng bột. Mục đích là để các vi sinh có lợi làm nhiệm vụ xử lý các chất thải, phân của cá.