Tagged in

thức ăn cho cá tỳ bà sao

thức ăn cho cá tỳ bà sao là các loại lá rau luộc, tảo, kể cả rêu và nhớt bám kính thành hồ. Các sinh vật phù du, thức ăn còn sót lại của các loài khác. Ngoài ra, cho cá tỳ bà sao ăn thêm tôm ngâm nước muối. Thức ăn đông lạnh, thức ăn viên chìm, trùn chỉ… để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.