Tagged in

tép cảnh ôm trứng

tép cảnh ôm trứng bao lâu thì đẻ là câu hỏi, thắc mắc phần lớn của các anh em nuôi tép cảnh. Thời gian tép cảnh ôm trứng bao lâu. Còn tùy thuộc vào từng loại tép cảnh. Thời gian trung bình tép cảnh ôm trứng và ấp trứng đến khi trứng nở là vào khoảng 1 tháng.