Tagged in

tép bị đuôi đỏ

tép bị đuôi đỏ do chất lượng nước thấp, độ pH trên 9. Bệnh này gây ra những triệu chứng lờ đờ, không hoạt động. Tép cảnh chỉ nằm yên, dạ dày rỗng không có thức ăn.