Tagged in

tại sao cá neon chết

tại sao cá neon chết rong quá trình nuôi cá Neon, nếu môi trường nước bị bẩn, nghèo nàn thiếu oxy, cá Neon dạ quang sẽ trở nên yếu ớt, nhợt nhạt, giảm khả năng sinh sản. Thậm chí mắc bệnh và khả năng đàn cá Neon chết, tạm biệt chủ nhân ra đi là rất cao.