Tagged in

sutchi catfish

sutchi catfish là cá Mập nước ngọt. Loài cá này còn được gọi là cá mập cảnh, cá mập cảnh nước ngọt, cá Mập Thái, cá tra yêu… Tên tiếng Anh của chúng là Sutchi catfish. Hay tên khác là Iridescent shark – catfish.