Tagged in

sinh vật lạ trong hồ thủy sinh

sinh vật lạ trong hồ thủy sinh một số loài vô hại trong hồ cá cảnh, bể tép cảnh. Các sinh vật như luân trùng, động vật Copepods tí hon, trùn chỉ. Những loài sinh vật lạ gây hại cho cá cảnh, tép cảnh như thủy tức, sán, đỉa…