Tagged in

sên biển cừu lá

sên biển cừu lá có hình dáng giống như một chiếc lá. Điểm nổi bật là sên biển cừu lá lấy lục lạp từ tảo Vaucheria Litorea. Loại sên biển trông như chiếc lá này có thể sống nhiều tháng mà không cần ăn.