Tagged in

săn than tổ ong

săn than tổ ong đang là trào lưu của các anh em nuôi cá. Tuy nhiên trước khi sử dụng than tổ ong, anh em chỉ giữ lại phần sỉ cứng, còn lại bỏ đi. Nếu không, bể thủy sinh của anh em rất dễ bị đục.