Tagged in

phân biệt cá vàng lưu kim ryukin đực cái

phân biệt cá vàng lưu kim ryukin đực cái. Trên nắp mang hay vây ngực ở cá vàng Lưu Kim Ryukin đực thường có các nốt sần. Đây là các chấm trắng nhỏ xuất hiện trên nắp mang của cá vàng Lưu Kim Ryukin đực vào mùa sinh sản.