Tagged in

phân biệt cá vàng đực và cái

phân biệt cá vàng đực và cái đến giai đoạn sinh sản, trứng phát triển bên trong cá cái. Điều này thường khiến cho một bên cá cái phồng lên. Khi anh em quan sát kỹ sẽ thấy cá cái không đối xứng, một bên có thể bị xệ xuống.