Tagged in

phân biệt cá bình tích trống mái

phân biệt cá bình tích trống mái. Từ khoảng 2 tháng tuổi trở đi, bạn có thể phân biệt cá bình tích trống mái bằng cách dựa vào vây lưng. Cá bình tích đực sẽ có vây lưng dài hơn, có thể căng thành cánh buồm, trông rất đẹp mắt và nghệ thuật.