Tagged in

phân biệt cá bảy màu trống và cá bảy màu cái

phân biệt cá bảy màu trống và cá bảy màu cái. Cá bảy màu trống có vây lưng dài. Khi bơi vây lưng khá đẹp và uyển chuyển trong nước. Cá bảy màu cái lại có vây lưng ngắn hơn và không thu hút như ở cá bảy màu trống.