Tagged in

pangio kuhlii

pangio kuhlii tên khoa học của loài cá chạch rắn kuhli. Bên cạnh phần thân thon dài rạng rắn, cá chạch rắn kuhli còn có phần cuống đuôi to dẹp. Ngay trước phần mắt còn có gai nhỏ nên cũng được gọi là cá chạch gai mắt.