Tagged in

ốc táo vàng sinh sản

ốc táo vàng sinh sản cũng khá dễ dàng. Khi đến mùa sinh sản, tụi nó sẽ tự tìm đến với nhau. Anh em cũng chẳng cần phải thực hiện bất cứ kích thích nào.