Tagged in

ốc táo đỏ sinh sản

ốc táo đỏ sinh sản. Ốc táo đỏ là loài lưỡng tính. Anh em cũng cần nuôi từ 3 em trở lên trong bể thủy sinh. Để có em đóng vai trò ốc táo đực và có em đóng vai trò ốc táo cái. Như vậy, tỷ lệ ốc táo sinh sản thành công cũng cao hơn.