Tagged in

Ốc táo chuyên gia dọn dẹp vệ sinh hồ

Ốc táo chuyên gia dọn dẹp vệ sinh hồ. Chỉ cần thả vào một vài em ốc táo là hồ của bạn sẽ sạch bong sáng bóng ngay thôi. Chúng có kích thước khoảng 6,5 cm và 2 hệ hô hấp song song và phổi và chi.