Tagged in

ốc nerita

ốc nerita chuyên ăn các loại rêu hại trong bể thủy sinh. Chẳng hạn như rêu xanh bám kính, rêu nâu, dọn dẹp thức ăn thừa hay lá cây bị thối rữa trong hồ.