Tagged in

nuôi cá vàng ba đuôi

nuôi cá vàng ba đuôi thì không nên nuôi chung với các loại cá thích cắn rỉa vây. Chẳng hạn như cá Ngựa Vằn, cá Bình Tích, cá Hồng Nhung, cá Sóc Đầu Đỏ, cá Mập Nước Ngọt, cá Thần Tiên, cá Mún Hà Lan, cá Cánh Buồm, cá Tứ Vân Xecan, cá Hồng Cam…