Tagged in

nuôi cá rồng ấp trứng trong miệng

nuôi cá rồng ấp trứng trong miệng. Và thời gian cá rồng cha ấp trứng là trong vòng 2 tháng. Cá rồng cha đa phần chấp nhận chịu nhịn đói trong khoảng thời gian 2 tháng để ấp trứng.