Tagged in

mandarin fish

mandarin fish là cá trạng nguyên. Chủ nuôi nên tạo hang hốc cho cá Trạng Nguyên và thêm vào một lớp nền cát dày. Các chỉ số trong hồ phải đáp ứng các điều kiện như: Nhiệt độ ở mức từ 25 – 26 độ C, độ pH 8.1 – 8.3.