Tagged in

kỳ nhông mexico

kỳ nhông mexico thực chất là động vật lưỡng cư. Nên thường được gọi là cá đi bộ. Và 6 sừng chính là 6 chiếc mang. Trong tự nhiên, khi bị tấn công bởi kẻ thù, cá khủng long 6 sừng 4 chân sẵn sàng hy sinh một số bộ phận trên cơ thể để trốn thoát.