Tagged in

kinh nghiệm nuôi ốc táo sinh sản

kinh nghiệm nuôi ốc táo sinh sản là anh em cần nuôi ít nhất 3 em ốc táo. Sau khi giao phối thành công, em ốc táo cái sẽ thường bò lên khỏi hồ. Đồng thời đi kiếm một chỗ an toàn để đẻ trứng bên trên mặt nước.