Tagged in

Kinh nghiệm nuôi cá betta sống lâu hơn

Kinh nghiệm nuôi cá betta sống lâu hơn. Trong môi trường tự nhiên, trung bình cá betta có thể sống được khoảng 2 năm. Thế nhưng, trong điều kiện nuôi và được chăm sóc tốt, cá betta có thể sống đến 3 hoặc 5 năm hoặc có thể hơn.