Tagged in

bệnh loét thân đục thân ở cá đĩa

bệnh loét thân đục thân ở cá đĩa do nấm thủy mị gây ra cho cá. Chúng sẽ ăn mòn cá gây ra các vết lỡ loét to nhỏ khác nhau. Làm cá chết dần.