Tagged in

bệnh đóng nắp mang ở cá đĩa

bệnh đóng nắp mang ở cá đĩa là bệnh cá bị liệt 1 bên mang. Làm chúng khó hô hấp và hấp thụ thải lọc nước qua mang. Cần nhanh chóng điều trị để phòng ngừa.