Tagged in

bệnh đen thân ở cá đĩa

bệnh đen thân ở cá đĩa là một loại bệnh có khả năng gây chết cá nhanh. Bệnh này gây màu sắc trên thân cá có màu đen. Chưa kể sẽ làm cá chết rất nhanh.